05 Янв 2024

Разума Асафу,
1 Внемли́те, лю́дие мои́, зако́ну моему́, приклони́те у́хо ва́ше во глаго́лы уст мои́х.
2 Отве́рзу в при́тчах уста́ моя́, провеща́ю гана́ния испе́рва.
3 Ели́ка слы́шахом и позна́хом я́, и отцы́ на́ши пове́даша нам:
4 не утаи́шася от чад их в род ин, возвеша́юще хвалы́ Госпо́дни и си́лы Его, и чудеса́ Его, я́же сотвори́.
5 И воздви́же свиде́ние во Иа́кове, и зако́н положи́ во Изра́или: ели́ка запове́да отце́м на́шим, сказа́ти я́ сыново́м свои́м,
6 я́ко да позна́ет род ин, сы́нове родя́щиися, и воста́нут и пове́дят я́ сыново́м свои́м:
7 да положа́т на Бо́га упова́ние свое́, и не забу́дут дел Бо́жиих, и за́поведи Его взы́щут.
8 Да не бу́дут я́коже отцы́ их, род стропти́в и преогорчева́яй, род и́же не испра́ви се́рдца своего́, и не уве́ри с Бо́гом ду́ха своего́.
9 Сы́нове Ефре́мли наляца́юще и стреля́юше лу́ки, возврати́шася в день бра́ни:
10 не сохрани́ша заве́та Бо́жия, и в зако́не Его не восхоте́ша ходи́ти.
11 И забы́ша благодея́ния Его, и чудеса́ Его, я́же показа́ им
12 пред отцы́ их, я́же сотвори́ чудеса́ в земли́ Еги́петстей: на по́ли Танео́се.
13 Разве́рзе мо́ре, и проведе́ их, предста́ви во́ды я́ко мех.

14 И наста́ви я́ о́блаком во дни, и всю нощь просвеще́нием огня́.
15 Разве́рзе ка́мень в пусты́ни, и напои́ я́ я́ко в бе́здне мно́зе,
16 и изведе́ во́ду из ка́мене, и низведе́ я́ко ре́ки во́ды.
17 И приложи́ша еще́ согреша́ти Ему, преогорчи́ша Вы́шняго в безво́дней;
18 и искуси́ша Бо́га в сердца́х свои́х, воспроси́ти бра́шна душа́м свои́м.
19 И клевета́ша на Бо́га, и ре́ша: еда́ возмо́жет Бог угото́вати трапе́зу в пусты́ни?
20 Поне́же порази́ ка́мень, и потеко́ша во́ды, и пото́цы наводни́шася: еда́ и хлеб мо́жет да́ти, или́ угото́вати трапе́зу лю́дем Свои́м?
21 Сего́ ра́ди слы́ша Госпо́дь и презре́: и огнь возгоре́ся во Иа́кове, и гнев взы́де на Изра́иля,
22 я́ко не ве́роваша Бо́гови, ниже́ упова́ша на спасе́ние Его.
23 И запове́да облако́м свы́ше, и две́ри небесе́ отве́рзе,
24 и одожди́ им ма́нну я́сти, и хлеб небе́сный даде́ им.
25 Хлеб а́нгельский яде́ челове́к, бра́шно посла́ им до сы́тости.
26 Воздви́же юг с небесе́, и наведе́ си́лою Свое́ю ли́ва,
27 и одожди́ на ня я́ко прах пло́ти, и я́ко песо́к морски́й пти́цы перна́ты.
28 И нападо́ша посреде́ ста́на их, о́крест жили́щ их.
29 И ядо́ша и насы́тишася зело́, и жела́ние их принесе́ им.
30 Не лиши́шася от жела́ния своего́: еще́ бра́шну су́щу во усте́х их:
31 и гнев Бо́жий взы́де на ня, и уби́ мно́жайшая их, и избра́нным Изра́илевым запя́т.
32 Во всех сих согреши́ша еще́, и не ве́роваша чудесе́м Его.
33 И исчезо́ша в суете́ дни́е их, и ле́та их со тща́нием.
34 Егда́ убива́ше я́, тогда́ взыска́ху Его, и обраща́хуся, и у́треневаху к Бо́гу:
35 и помяну́ша, я́ко Бог Помо́щник им есть, и Бог Вы́шний Изба́витель им есть.
36 И возлюби́ша Его усты́ свои́ми, и язы́ком свои́м солга́ша Ему:
37 се́рдце же их не бе пра́во с Ним, ниже́ уве́ришася в заве́те Его.
38 То́йже есть щедр, и очи́стит грехи́ их, и не растли́т, и умно́жит отврати́ти я́рость Свою́, и не разжже́т всего́ гне́ва Своего.
39 И помяну́, я́ко плоть суть, дух ходя́й и не обраща́яйся.
40 Колькра́ты преогорчи́ша Его в пусты́ни, прогне́ваша Его в земли́ безво́дней?
41 И обрати́шася, и искуси́ша Бо́га, и Свята́го Изра́илева раздражи́ша,
42 и не помяну́ша руки́ Его в день, во́ньже изба́ви я́ из руки́ оскорбля́юшаго,
43 я́коже положи́ во Еги́пте зна́мения Своя́, и чудеса́ Своя́ на по́ли Танео́се,
44 и преложи́ в кровь ре́ки их, и исто́чники их, я́ко да не пию́т.
45 Посла́ на ня пе́сия му́хи и поядо́ша я́: и жа́бы, и растли́ я́.
46 И даде́ рже плоды́ их, и труды́ их пруго́м.
47 Уби́ гра́дом виногра́ды их, и черни́чие их сла́ною,
48 и предаде́ гра́ду скоты́ их, и име́ние их огню́.
49 Посла́ на ня гнев я́рости Своея́, я́рость и гнев и скорбь, посла́ние а́нгелы лю́тыми.
50 Путесотвори́ стезю́ гне́ву Своему́, и не пощаде́ от сме́рти душ их: и скоты́ их в сме́рти заключи́,
51 и порази́ вся́кое перворо́дное в земли́ Еги́петстей, нача́ток вся́каго труда́ их в селе́ниих Ха́мовых.
52 И воздви́же я́ко о́вцы лю́ди Своя́, и возведе́ я́ я́ко ста́до в пусты́ни,
53 и наста́ви я́ на упова́ние, и не убоя́шася, и враги́ их покры́ мо́ре.
54 И введе́ я́ в го́ру святы́ни Своея́, го́ру сию́, ю́же стяжа́ десни́ца Его.
55 И изгна́ от лица́ их язы́ки, и по жре́бию даде́ им [зе́млю] у́жем жребодая́ния, и всели́ в селе́ниих их коле́на Изра́илева.
56 И искуси́ша и преогорчи́ша Бо́га Вы́шняго, и свиде́ний Его не сохрани́ша,
57 и отврати́шася, и отверго́шася, я́коже и отцы́ их, преврати́шася в лук развраще́н,
58 и прогне́ваша Его в хо́лмех свои́х и во истука́нных свои́х раздражи́ша Его.
59 Слы́ша Бог и презре́, и уничижи́ зело́ Изра́иля,
60 и отри́ну ски́нию Сило́мскую, селе́ние, е́же всели́ся в челове́цех.
61 И предаде́ в плен кре́пость их, и добро́ту их в ру́ки враго́в,
62 и затвори́ во ору́жии лю́ди Своя, и достоя́ние Свое презре́.
63 Ю́ношы их пояде́ огнь, и де́вы их не осе́тованы бы́ша;
64 свяще́нницы их мече́м падо́ша, и вдови́цы их не опла́каны бу́дут.
65 И воста́ я́ко спя́ Госпо́дь, я́ко си́лен и шу́мен от вина́,
66 и порази́ враги́ Своя вспять, поноше́ние ве́чное даде́ им.
67 И отри́ну селе́ние Ио́сифово, и коле́но Ефре́мово не избра́,
68 и избра́ коле́но Иу́дово, го́ру Сио́ню, ю́же возлюби́,
69 и созда́ я́ко единоро́га святи́лище Свое, на земли́ основа́ и́ в век.
70 И избра́ Дави́да раба́ Своего́, и восприя́т его от стад о́вчих.
71 От дои́лиц поя́т его пасти́ Иа́кова раба́ Своего́ и Изра́иля достоя́ние Свое.
72 И упасе́ я́ в незло́бии се́рдца своего́, и в ра́зумех руку́ свое́ю наста́вил я́ есть.

Краткое надписание псалма сего: Разума Асафу, в переводе с еврейского «Учение Асафа» – выясняется из содержания всего псалма, который есть поучительная песнь, представляющая древнюю историю еврейского народа от времени исшествия его из Египта до царствования Давида. Указанием на важнейшие события в этой истории псалмопевец предостерегает современников своих от неверия и непослушания отцов своих и старается побудить их к соблюдению Закона и надежде на Бога (ст. 1–8). При сопоставлении же стихов 9 и 10 и затем 67–72 в общую связь содержания, нельзя не усмотреть и особенной цели сего псалма, состоящей в том, чтобы на основании исторических фактов и доводов убедить народ, что отвержение (ст. 67) сильного и влиятельного между другими колена Ефремова с городом его Силомом (ст. 60), в котором находилась долгое время скиния Моисеева, и избрание вместо него колена Иудина и горы Сион (ст. 68) есть дело Божие, а потому нужно примириться с этим и перестать не только выражать, но и чувствовать недовольство перенесением святилища Божия вместе с царскою властью из Силома на гору Сион. Эта как бы специальная цель псалма довольно ясно показывает, что он принадлежит тому пророку Асафу, который был современником Давида и начальником одного из певческо-музыкальных хоров при этом царе и который жил еще и при преемнике Давида Соломоне, и вместе с прочими певцами и музыкантами участвовал в торжестве освящения воздвигнутого им храма Иерусалимского (2Пар.5:12).

Пс.77:1–2 Внемлите, людие мои, закону моему, приклоните ухо ваше во глаголы уст моих. Отверзу в притчах уста моя, провещаю ганания исперва.
Из сопоставления изречений первого стиха с последующими можно видеть, что говорит здесь не Сам Господь к народу – как это кажется с первого взгляда, – а от имени Божия говорит пророк к народу своему (людие мои), т.е. к народу израильскому, к которому он послан проповедовать волю Божию и возвещать славу Его (ст. 4 и 5). И прежде всего он приглашает народ свой с особенным вниманием отнестись (внемлите, людие мои, приклоните ухо ваше) к выслушанию закона Божия, который он будет им провещавать, или, что то же – «проповедовать», и эту проповедь свою, которую намеревается предложить в форме научения, или наставления, он называет законом своим (закону моему), в том же смысле, как и другие пророки свою проповедь именовали законом, или как апостол Павел назвал свою проповедь (Рим.2:16). Далее пророк объявляет, каким способом он намерен проповедовать закон: Отверзу в притчах уста моя, провещаю ганания (то же, что – «гадания») исперва, т.е. я буду говорить притчами и произнесу загадки из «древности». Притчами он называет здесь указания на факты из древней истории, которые имеют не только свой глубоко поучительный исторический смысл, но и заключают в себе другой, отыскиваемый только чрез сравнение, уподобление: они научат и будущие поколения людей, как вести себя в подобных случаях. Кроме того, в событиях древней истории нередко предызображены будущие события новозаветные, в научение нам, христианам, как новому Израилю (Гал.4 и след.; 1Кор.10:1–11). А т.к. этот прообразовательный смысл в древних событиях часто бывает трудно найти, то посему пророк и называет их загадками, или гаданиями (ганания).

По сказанию евангелиста Матфея, изречения 2-го стиха сего псалма были пророческими, и сам Асаф, изрекший их, был в этом случае прообразом Иисуса Христа, Который говорил народу притчами, и без притчи не говорил им; «да сбудется реченное чрез пророка», который говорит. «Отверзу в притчах...» и проч. (Мф.13:34–35). Вообще нужно сказать, что учить притчами и загадками было дело самое обыкновенное и общее у евреев. Почему в ряду священных учительных книг до нас дошли и такие, которые состоят из одних притчей, как-то: книга Притчей Соломоновых, книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова.

Пс.77:3–4 Елика слышахом и познахом я, и отцы наши поведаша нам: не утаишася от чад их в род ин, возвещающе хвалы Господни, и силы Его, и чудеса его, яже сотвори.
В первых двух стихах пророк говорит в единственном числе, а далее, с 3-го стиха, говорит он же и от своего же лица, но уже во множественном числе, как бы ведя общую беседу с предстоящим пред ним народом. Это наводит на мысль, что первые два стиха составляют предисловие ко всему сказанному в последующих стихах псалма. А потому и выражения елика слышахом и познахом… и проч. – относятся здесь не к предыдущему, а к последующему (ст. 4); но они имеют некоторую внутреннюю связь и с предыдущим, так что для более ясного понимания их и для отклонения кажущегося противоречия с предыдущим, всю речь сих (2–4) стихов нужно выразить так: хотя речь моя, говорит пророк, будет кратка и отрывочна, уста мои будут изрекать притчи, и я намерен проповедовать загадками о том, что было в старину; тем не менее, что слышали мы, и о чем достоверно известно всем, и отцы наши рассказывали нам, мы не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господню и силу Его, и чудеса Его, которыя Он сотворил.

Пс.77:5–6 И воздвиже свидение во Иакове, и закон положи во Израили, елика заповеда отцем нашым сказати я сыновом своим, яко да познает род ин, сынове родящиися, и востанут и поведят я сыновом своим.
Первое и второе изречения первой половины 5-го стиха выражают одно и то же, повторяя, по свойству священной еврейской поэзии, различными словами одну и ту же мысль, потому что слова воздвиже и положи имеют одно и то же значение; во Иакове значит то же, что и во Израили: тем и другим именем назывался один и тот же родоначальник израильского народа – сын Исаака и внук патриарха Авраама, Иаков. Равно как и слова свидение и закон означают почти один и тот же предмет. Свидение значит «свидетельство, откровение» или «объявление воли Божией, записанное в книгу». Такое откровение дано было Иакову и его потомству, которое сохранялось сначала устно и по преданию и преемству чрез отцов, а потом чрез книги Моисея-пророка. То же самое значит и закон. Он выражает волю Божию, показывает, чего желает и требует от нас Бог и как воздает за исполнение или нарушение Его повелений и заповедей. «Свидением, – говорит блж. Феодорит, – называет пророк сооруженную (и воздвиже) в пустыне скинию, потому что она имела в себе скрижали сведения» [6, с. 367]. И то и другое, т.е. и устроение скинии свидения, и положенные в ней скрижали Закона даны для того, чтобы сохранить сведения и познания о делах Божиих в древние времена, чрез передачу тех свидений от отцов к детям. Бог заповедал, говорит пророк, отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, имеющия родиться, и чтобы эти в свою очередь возвещали и передавали все узнанное ими своим детям.

Пс.77:7–8 Да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божиих, и заповеди Его взыщут: да не будут якоже отцы их, род строптив и преогорчеваяй, род иже не исправи сердца своего и не увери с Богом духа своего.
В этих стихах выражены цель и намерение, с которыми заповедано было отцам-родоначальникам еврейского народа, чтобы они передавали из рода в род сведения о чудных делах Божиих. Цель эта состоит в том, чтобы сыны Израилевы почитали Единого истинного Бога, законоположника своего, и на Него единого возлагали все упование свое; чтобы не забывали тех чудесных дел Божиих, которые Он сотворил во время избавления их от работы фараона Египетского, – чтобы с особенным тщанием изыскивали, чего Бог хочет и требует от них и старались усердно исполнять все заповеди Его, чтобы не подражали своим отцам, которые, забывая истинного Бога, уповали на богов чужих и предавались идолопоклонству, – чтобы не уподоблялись тем предкам своим, которые были строптивы и мятежны (род строптив и преогорчеваяй), которые, не доверяя обетованиям Божиим, возмущались и роптали на Моисея и на Бога, которые, быв всячески облагодетельствованы Богом, являлись пред Ним неблагодарными и неверными, чем постоянно преогорчевали Господа Бога, – чтобы позднейшие потомки прежних вероломных отцов не уподоблялись тому строптивому и неблагодарному роду, который, впадал в заблуждения, не исправлял своего развращенного сердца, и, вместо того, чтобы твердо пребывать в правой вере, духом не был верен Богу, предаваясь сомнениям не только относительно слов и обетований Его, но и как бы не видя очевидных и чудных дел Его.

Пс.77:9–10 Сынове Ефремли наляцающе и стреляюще луки возвратишася в день брани: не сохраниша завета Божия, и в законе Его не восхотеша ходити.
Сынове Ефремли значит: «потомки Ефрема», или – что то же – «колено Ефремово». Ефрем был одним из двух сынов Иосифа, которых патриарх Иаков (отец его) пред своею смертию усыновил, и, благословляя их вместе с своими сыновьями, предрек Ефрему, преимущественно пред прочими сыновьями, многочисленное потомство (Быт.48:19, 49:26). А Моисей, человек Божий, благословил потомков Иосифа (от Ефрема и Манассии) вожделенными дарами неба и земли и особенною крепостью сил, которою они будут преимуществовать над другими (Втор.33:1, 13, 16), и колено Ефремово получило тогда право первенства над прочими коленами израильского народа (1Пар.5:1). К тому же, это колено в течение всего периода правления Судей отличалось богатством и знатностью, славилось силою своего оружия и потому пользовалось особым почетом в народе израильском и занимало первенствующую роль среди других колен сего народа. И вот теперь этих самых Ефремлян, которые притом отличались воинским искусством, пророк обличает в том, что они лишились помощи Божией и принуждены были, вместо ожидаемой победы над врагом, обратиться от него в постыдное бегство. В какой именно брани потерпели поражение сыны Ефрема, сказать трудно, но, принимая во внимание сказанное пророком в стихах 60 и 61 (и след.) сего псалма, нужно думать, что он говорит здесь о том поражении израильтян филистимлянами, когда сам царь Саул и его сыновья были убиты, – когда ковчег Завета, перенесенный из скинии Силомской (в колене Ефремовом), взят был в плен, а войско израильское, среди которого ефремляне (сынове Ефремли) занимали первенствующее положение, обратилось к бегство (1Цар.4:10–11). Сыны Ефрема, говорит пророк, вооруженные стрелами, – эти искусные стрелки, натягивающие (наляцающе) лук и стреляющие, обратились назад в день брани, побежали со стыдом с поля битвы. А произошло это оттого, что они не сохранили завета Божия и не захотели поступать по заповедям Его; за это Господь Бог лишил их Своей помощи. Хотя в грехе нарушения завета Божия и заповедей Его повинны были все колена израильского народа, но пророк не без намерения указал на колено Ефремово, как такое, которое превосходило других и многолюдством, и силами, и богатством, а потому своим отступлением от завета Господня и нечестием производило развращающее влияние на другие колена. Тяжесть греха и виновность их увеличивается еще тем, что не по недоразумению какому-либо или неведению они так поступили, а своевольно и злоумышленно не пожелали (не восхотеша, с еврейского – «отреклись») пребывать верными завету Господию и исполнять заповеди Его.

Пс.77:11–14 И забыша благодеяния Его и чудеса Его, яже показа им пред отцы их, яже сотвори чудеса в земли Египетстей, на поли Танеосе: разверзе море и проведе их: представи воды яко мех, и настави я облаком во дни и всю нощь просвещением огня.
Здесь псалмопевец обличает ефремлян и всех вообще вероломных израильтян в том, что они забыли все благодеяния, которые Господь Бог явил отцам их в то время, когда выводил их из Египта, избавляя от рабства египетского, – что забыли все чудеса, какие сотворил Бог, пред глазами отцов их, в наказание египтян, поражая последних страшными казнями: превращением рек и потоков их в кровь, чтобы нечего было им пить, насланием на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их, – и прочих, о которых говорит ниже (ст. 44–49). Он называет и местность, на которой совершены были все эти чудеса, говоря, что все это совершено на поли Танеосе (в пер. с евр. «Цоан»). По свидетельству словаря П. Гильтербрандта, Танеос (с коптского значит «низменное место») был город в Нижнем Египте, в котором воспитывался пророк Моисей. Об этом городе упоминается в книге Чисел (Числ.13:23) и Иудифь (Иудиф.1:10), и у пророков Исайи (Ис.19:13, 30:4) и Иезекииля (Иез.30:14), где он называется Танис и Тан. При Моисее Танис был столичным городом фараонов, а ныне там одни развалины, под именем Сан, или Дшани. Посему выражение на поли Танеосе значит: в окрестностях города Таниса. Здесь же далее напоминает пророк о тех чудесах, какие были совершены Богом при самом выходе евреев из Египта, когда фараон сначала долго не отпускал их, а потом, принужденный отпустить, хотел назад воротить их. Пророк говорит о том, как Бог открыл дно глубокого Чермного моря (разверзе море) и по сему дну, как посуху, безопасно провел их, причем поставил воды по обеим сторонам пути, наподобие меха, крепко удерживающего воду, чтобы не разлилась. Словом, пророк кратко говорит здесь о том же, о чем ясно и подробно изложено Моисеем в книге Исход (Исх.14). Изводя евреев из Египта, Господь шел пред ними днем в столпе облачном, показывая (настави я) им путь, а ночью в столпе огненном, освещая этот путь и предохраняя от холода и ночной сырости. Св. апостол Павел в этом переходе евреев чрез море, под покровом облака, видит прообраз христианского крещения в воде (1Кор.10:1–2,11).

Пс.77:15–16 Разверзе камень в пустыни и напои я яко в бездне мнозе: и изведе воду из камене и низведе яко реки воды.
Продолжая то же обличение вероломных израильтян, пророк говорит далее о других чудесах, которые Господь Бог сотворил для них во время путешествия их по пустыне, именно он говорит о двух случаях чудесного изведения воды из камня, из которых первое описано в книге Исход (Исх.17:1–7), где повествуется, что когда все общество народа израильского расположилось станом в Рефидиме, и не было воды для питья, то народ с ропотом и укоризнами стал требовать от Моисея воды. Тогда Господь повелел Моисею взять некоторых из старейшин израильских и тот жезл, которым он чудодейственно ударял и разделял воды моря, и идти с ними к скале горы Хорива ударить жезлом в скалу. Когда Моисей исполнил повеление Божие, Господь разверзе камень, и из скалы потекла вода в таком множестве, что ею напоены были многие тысячи народа и скота (напои я яко в бездне мнозе). О другом случае рассказано в книге Чисел (Числ.20:1–11) таким образом: и пришли сыны Израилевы всем обществом в пустыню Син и остановились в Кадисе, и не было там воды ни для народа, ни для скота. И возроптал народ на Моисея и Аарона, говоря: для чего вывели вы нас на это негодное место, где нет ничего, даже воды для питья? И пошли Моисей и Аарон ко входу скинии и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею: возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, и скажите в глазах их скале, она даст из себя воду: и так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. И хотя Моисей не в точности исполнил это повеление Господне, тем не менее Господь извел воду из камня, и потекла она в таком множестве, яко реки воды. В обоих этих случаях наглядным образом обнаружена сверхъестественная, чудодейственная сила Божественная, так что эти два чуда воочию свидетельствуют: с одной стороны, о всемогущей силе Божией, которая побеждает естества чин и всегда, когда только благоугодно Господу, разрушает законы природы, а с другой – о Его отеческой любви к Своему народу, покровительствующей ему и пекущейся о его спасении.

Пс.77:17–18 И приложиша еще согрешати Ему, преогорчиша Вышняго в безводней: и искусиша Бога в сердцах своих, воспросити брашна душам своим.
И здесь пророк продолжает то же обличение современных Моисею своенравных и необузданных израильтян и говорит, что они не только не раскаивались пред Богом в своих заблуждениях и в своем неверии в Его всемогущую силу, но к прежним грехам ропота и недоверия прилагали новые и более тяжкие грехи (и приложиша еще согрешати), чем еще более возбуждали праведный гнев Божий и раздражали: преогорчиша Всевышняго в безводней, т.е. в пустыне, не имеющей воды. А новые грехи их состояли в том, что они, вспомнив о мясной и рыбной пище, какую в достаточном количестве употребляли в Египте, захотели такой же и здесь, в пустыне, и вместо того, чтобы со смирением и благодарением довольствоваться подаваемою им от Бога с неба манною, они вздумали в сердцах своих искушать Бога, т.е. стали подумывать о том, как бы им добиться от Бога более вкусной и приятной пищи, вдались в прихоти, похотели воспросити брашна душам своим. Здесь слово души употреблено в смысле животной прихоти, или похотения, как оно употреблено и в других случаях (Пс.106:9,18). В этом прихотливом желании израильтяне выразили своенравие, непокорность свою воле Божией, указавшей и определившей им нужную по времени и месту пищу. Не довольствуясь манною, они восхотели потребовать пищу по своему вкусу и желанию, а это и значит искушать Бога, не признавать Его премудрого и благопопечительного Промысла над собою, не верить Ему.

Пс.77:19–20 И клеветаша на Бога и реша: еда возможет Бог уготовати трапезу в пустыни? Понеже порази камень, и потекоша воды, и потоцы наводнишася: еда и хлеб может дати, или уготовати трапезу людей своим?
Согрешая и преогорчевая своими грехами Бога, израильтяне, как говорит пророк, не ограничились только искусительными помыслами, как бы не удовольствовавшись тем, что искушали Бога в сердцах своих, они кроме того стали выражать ропот и недовольство свое лживыми и богохульными устами, они клеветали на Бога, как бы говоря, что Бог заставляет их голодать в пустыне, и в то же время подвергая сомнению вопрос о возможности для Бога приготовить желательную для них пищу. Ужели может Бог, говорили они, приготовить трапезу в пустыне? Положим, вот Он повелел ударить в камень, и потекли воды, и наполнились ручьи: но может ли Он дать и хлеб, может ли приготовлять мясо (слово: трапезу – с евр. переведено – «мясо»), т.е. мясную пищу своему народу? Блж. Феодорит в таких словах выражает эту исполненную сомнения и как бы насмешливую речь израильтян: «Легко и нетрудно было дать воду, потому что сокровенное в недрах земли низведено было наружу. А как Бог утолит мучащий нас голод и нам внезапно даст в пищу хлеб, который сеется и растет с продолжением времени?» [6, с. 370].

Пс.77:21–22 Сего ради слыша Господь и презре, и огнь возгореся во Иакове, и гнев взыде на Израиля: яко не вероваша Богови, ниже уповаша на спасение Его.
В этих стихах пророк выразил гнев Божий на израильтян, а затем указал и причину этого гнева – их неверие в Божественный Промысл и во всегдашнее попечение Божие о них. Презре – от слова «презирати», или «презрети», значит: «пренебрег, оставил без внимания, отверг». Иаковом и Израилем здесь назван один и тот же израильский народ, по имени родоначальника его, патриарха Иакова, прозванного Израилем> (Быт.32:28). Уповать на спасение Бога значит то же, что полагаться на Его отеческий Промысл и верить тем обещаниям, в которых Он Сам удостоверяет нас. Израильтяне постоянно с недоверием относились не только к обетованиям Божиим, но и к очевидным для них чудесам Его. И вот, когда Господь услышал грубый ропот и недовольство израильтян и хульные клеветы их на Его промыслительные о них действия, то воспламенился небом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Много раз израильтяне проявляли в пустыне ропот на Моисея и на Самого Бога и много раз были наказуемы за это Богом, но здесь псалмопевец указывает – надо думать – на тот случай, о котором говорится в книге Чисел (Числ.11:1), где гнев Божий на израильтян передается в тех же выражениях, какие употреблены в настоящих стихах сего псалма.

Пс.77:23–25 И заповеда облаком свыше, и двери небесе отверзе: и одожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им. Хлеб ангельский яде человек: брашно посла им до сытости.
Чтобы еще более изобличить неверность Богу грубых и вероломных израильтян, пророк приводит на память современным ему иудеям другие чудеса, совершенные для неверных отцов их в пустыне, – говорит в настоящих стихах о чудесном даровании хлеба. Хлеб этот назывался манна (от еврейского слова: ман-гу, а по-русски: «что это?» – так спрашивали евреи с удивлением, когда увидели манну в первый раз). Она похожа была на маленькие, белые крупинки, или мелкие кристаллические зерна, и имела вкус лепешек, испеченных из муки, смешанной с елеем и медом. Утром каждого дня, кроме субботы, народ выходил из своих жилищ и собирал ее, молол в жерновах или толок в ступе и варил в котле или делал из нее лепешки (Числ.11:8–10). Она появлялась утром, в виде росы, и представлялась как бы падающею с неба, как падает дождь; почему пророк и говорит: Господь повелел облаком свыше, т.е. самым верхним облакам, и отверз двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Пророк называет здесь манну хлебом небесным не в собственном смысле, а в переносном, обозначающем то, что она произошла не от земли, как обыкновенный хлеб, а ниспослана Богом свыше, с неба, чудесным образом. Равным образом и хлебом ангельским называет ту же манну не потому, чтобы ангелы питались ею: ангелам, как существам духовным, неестественен и, следовательно, не нужен вещественный хлеб, – а потому ангельским называет ее, что ангелы служили при ниспослании сего хлеба небесного, а также и потому, чтобы выразить превосходнейшее достоинство сего хлеба и его преимущество пред всякою другою человеческою пищею (см. Прем.16:20–21). Сказав же о превосходных качествах и преимуществах манны, пророк не без причины прибавил, что Бог посылал им эту пищу в достаточном количестве: брашно посла им до сытости, – так что они не имели никакого повода роптать или жаловаться на недостаточность манны. Св. апостол Павел в этом хлебе небесном, которым Господь питал израильтян в пустыне, видит прообраз Хлеба духовного, питающего благодатно души христианские в Таинстве причащения (1Кор.10:3, 11).

Пс.77:26–28 Воздвиже юг с небесе, и наведе силою своею лива: и одожди на ня яко прах плоти, и яко песок морский птицы пернаты. И нападоша посреде стана их, окрест жилищ их.
Воздвиже (от слова «воздвигнути») значит: «воздвигнул, поднял, возбудил». Юг (auster) значит: «южный ветер». Лива (от греч., род. п., вин. п.) значит: «южный полуденный ветер», почти то же, что – auster и africus ventus – южноафриканский, со стороны Африки, юго-западный ветер. В этих стихах пророк говорит о другом, не менее чудесном насыщении прихотливых израильтян, именно – о послании им мясной пищи, в виде множества птиц – перепелов, которых они ловили и ели. Господь Бог как бы исполняет желание израильтян, алкавших и требовавших мясной пищи, но не потому, чтобы хотел удовлетворить неразумную и ненасытную прихоть, а для того, чтобы самым делом доказать, что в Его Божественной власти и силе находится то, чему они не хотели верить. По повелению Божию (с небесе) поднялся ветер (воздвиже юг) с юго-восточной стороны, а потом – с юго-западной (наведе лива) и дул с такой силой, что птицы неслись по небу, как дождь (одожди на них) и падали на землю в таком множестве, как пыль или песок (яко прах и яко песок морский). В книге Чисел (Числ.11:31) о сем рассказано так: «И поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов, и набросал их около стана, на путь дня по одну сторону и на путь дня по другую сторону около стана, на два почти локтя от земли». Господь послал евреям мясо (так переведено с евр. слово: «плоть») в таком изобилии, что им долгое время, до сытости (даже до пресыщения, как видно будет ниже, ст. 29) питалось шестьсот тысяч пятьсот шестьдесят человек, исключая женщин и детей и всего колена Левиина. И не только вокруг стана, но и в самом стане, посреде стана их, окрест жилищ их, т.е. кругом палаток их, нападали птицы во множестве, так что не было никакого затруднения в ловле и собирании их.

Пс.77:29–31 И ядоша и насытишася зело, и желание их принесе им. Не лишишася от желания своего: еще брашну сущу во устех их, и гнев Божий взыде на ня, и уби множайшая их, и избранным Израилевым запят.
Здесь опять обличает пророк прихотливые желания и жадность израильтян (насытишася зело), за которые они и потерпели жестокое наказание от Бога. Господь Бог, хотя и удовлетворил их прихотливые требования мясной пищи: и желание их принесе им, – но возбужденный гнев Его против них, за их неверие, не укротился. «Еще не прошла прихоть их» (так переведены с евр. слова: не лишишася от желания своего), еще пища мясная была в устах их, а гнев Божий уже пришел на них и уби множайшая их. Слова множайшая их с еврейского переведены: «тучных их», в греческом (от), а в латинском pingues, а слова избранным Израилевым запят – «юношей Израилевых низложил». Значит, эти изречения нужно понимать так, что гнев Божий поразил множайшая израильтян не в количественном, а в качественном отношении. Хотя гнев Божий заслужили все израильтяне своим неверием Богу и своею прихотливою алчностью, но пророк упомянул об одних тучных, т.е. отличающихся полнотою телесной силы и здоровья, и избранных, которые были как бы передовыми, в ряду всех согрешивших и виновных пред Богом, – и тем ясно показал правосудие Божие и Его милосердие. То есть Бог за неверие убил сильных и знатных из евреев в пустыне и, наведя тем страх на прочих, воспрепятствовал избранным из них удовлетворять жадность; прекратив смертью пресыщение одних, оградил тем от соблазна всех прочих.

Пс.77:32–33 Во всех сих согрешиша еще и не вероваша чудесем Его: и изчезоша в суете дние их, и лета их со тщанием.
По переводу с еврейского и согласно с контекстом речи, слова: во всех сих – нужно понимать не как указания на какие-либо предметы и действия, а как указывающие на ожесточение в неверии и нечестии израильтян. Пророк говорит как бы так: Господь Бог постоянно оказывал милости евреям, и в Египте, и в пустыне, и многократно подвергал их наказаниям, но ничто не вразумляло их: при всем том (во всех сих) они опять и опять продолжали грешить своим упорством в неверии, они не вероваша столь очевидным чудесам Его. Не веруя в попечительный о них Промысл Божий, они предавались беспечности и не радели об исполнении воли Божией, а, забывая о чудесной помощи Божией, постоянно им оказываемой, они выражали боязнь перед жителями земли обетованной и вместе с тем хлопотали только об удовлетворении своих плотских похотений. Проведенная в таком духе и направлении жизнь их в пустыне, названная пророком суетною, скоро прошла, исчезла как дым: изчезоша в суете дние их. И хотя такая жизнь продолжалась в течение сорока лет, но согласно проведенному определению о них Божию (Числ.14:23, 29–30), эти лета их изчезоша со тщанием, т.е. быстро, по переводу с еврейского – «в смятении».

Пс.77:34–37 Егда убиваше я, тогда взыскаху Его и обращахуся и утреневаху к Богу: и помянуша, яко Бог помощник им есть, и Бог Вышний избавитель им есть: и возлюбиша Его усты своими, и языком своим солгаша Ему: сердце же их не бе право с Ним, ниже уверишася в Завете Его.
В этих стихах пророк изображает лицемерное отношение израильтян к Богу, во время сорокалетнего странствования их по пустыне. Как добрый отец проводит за руку малых детей своих чрез неизвестные и опасные места, так Господь Бог вел израильтян в обетованную землю, чрез суровую и бесплодную пустыню. На этом пути их. Господь Бог являл им различные благодеяния и скорую своевременную помощь, а они, вместо благодарности, выражали недовольство и ропот. Он творил многие и различные чудеса для них, а они не признавали в этих чудесах силы Божией и не веровали словам Его. А когда подвергал их, за такое упорство в неверии и нечестии, жестоким наказаниям, даже смерти, егда убиваше их (ст. 31), они искали Его, обращались к Нему с молитвою и с раннего утра (утренневаху) прибегали к Богу; они вспоминали тогда, что Бог – прибежище им и таинственный помощник во всех нуждах их, что Бог Всевышний есть их избавитель от всяких бед. Но все это было только минутным выражением сознания силы Божией, а не искренним обращением к Богу: они льстили Ему устами своими, только на словах выражая любовь (возлюбиша Его) к Нему, и языком своим лгали Ему. Они поступали так же, как и современные Исайи потомки их, которых от лица Божия сей пророк обличает в таких словах: «Этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня» (Ис.29:13). Так и у израильтян, ведомых Богом в обетованную землю, сердце было не право пред Господом, и они не были верны Завету Его, который постоянно нарушали.

Пс.77:38–39 Той же есть щедр, и очистит грехи их, и не растлит: и умножит отвратити ярость свою, и не разжжет всего гнева Своего. И помяну, яко плоть суть, дух ходяй и не обращаяйся.
Здесь пророк указывает причину, почему Господь Бог щадил народ израильский и не истребил его поголовно, за его неверие и ожесточенную злобу. Слова: очистит, и не растлит, – поставлены в будущем времени, вместо прошедшего. Многократно согрешали израильтяне пред Богом в пустыне, и многие грехи их Господь прощал им (очистит грехи их) и не истреблял их (и не растлит), т.к. Той есть щедр и милостив. Но сколько ни прощал Бог, они во зло употребляли милость Его, не исправлялись ни милостию, ни жестокими карами. Слова: умножит, и не разжжет – также имеют значение прошедшего, а не будущего, потому что ими выражены действия прошедшие, по отношению к людям прошедших поколений. По милости Своей, Господь много раз удерживал и отвращал гнев Свой (умножит отвратити ярость Свою) и не возбуждал всей ярости Своей, долго терпел, ожидая исправления, и не налагал, по словам блж. Феодорита, на них наказания, соразмерно их преступлениям [6, с. 373]. Он помнил, что они плоть, т.е. что ныне в них нет ничего твердого и постоянного, что жизнь их скоротечна, как ветер (яко дух) ходит, и сюда более не возвращается или, как то же самое выражено и в другом месте: «помяну Господь, яко персть есмы… яко дух пройде в нем (в человеке), и не будет, и не познает ктому места своего»(Пс.102:14, 16).

Пс.77:40–41 Колькраты преогорчиша его в пустыни, прогневаша его в земли безводней? И обратишася, и искусиша Бога, и Святаго Израилева раздражиша.
В вопросительной форме пророк выражает здесь удивление тем, как многократно Господь щадил и прощал израильтян, несмотря на то, что они многократно и, можно сказать, постоянно оскорбляли и раздражали Его в пустыне (в земли безводней – то же, что и «в пустыни»); а Он не только прощал, но и благодетельствовал им. И несмотря на все чудеса Его и благодеяния, они снова обращались к тому же неверию и своим ожесточением в неверии снова искушали Бога и оскорбляли Святаго Израилева, т.е. Того, Который достоин самого высокого почитания и благоговения.

Пс.77:42–48 И не помянуша руки Его в день, в оньже избави я из руки оскорбляющаго: якоже положи во Египте знамения Своя, и чудеса Своя на поли Танеосе: и преложи в кровь реки их и источники их, яко да не пиют. Посла на ня песия мухи, и поядоша я, и жабы, и растли я: и даде рже плоды их, и труды их пругом. Уби градом винограды их и черничие их сланою: и предаде граду скоты их, и имение их огню.
Выражение: не помянуша руки Его значит то, что израильтяне не помнили, или не сознавали вполне власти и силы Божией и своей всецелой зависимости от Бога. Из руки оскорбляющаго – значит: «от власти фараона, царя Египетского». Знамения и чудеса – оба эти слова в Священном Писании означают одно и то же (см. Исх.7:9), но можно усмотреть и некоторое логическое различие между ними: знамение (signification, или signum), как знак, или доказательство силы сверхъестественной, Божественной, а чудо (miraculum opus, или – ostentum, prodigium) как очевидное и дивное дело Божие и тоже – сверхъестественное предзнаменование. На поли Танеосе – в окрестностях столичного города Таниса (см. объяснение ст. 12). Пророк кратко перечисляет здесь те чудеса, которые Господь Бог совершил в египетской земле, близ города Таниса, пред исшествием евреев из Египта. Не признавая силы Божией, как бы так говорит он, израильтяне не помнили руки Его, забыли то время, или тот день, когда Бог избавил их от власти мучителя (оскорбляющаго) фараона, когда Он сотворил знамения в Египте и чудеса Свои на земле Таниса, – когда Он превратил воду в реках и во всех потоках в кровь, чтобы они не могли пить, – когда послал на египтян песиих мух (насекомых в виде ядовитого комара), чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их, – когда земные произрастения, плоды египтян, Господь отдал гусеницам и все плоды полевых работ их истребил саранчою (даде пругом), – когда виноград их побил градом и сикоморы (черничие – «дикую смоковницу») их заморозил льдом, – когда избил градом весь скот у египтян и все имение их, заключавшееся в стадах, предал огню от молний (Исх. гл. 7–10).

Пс.77:49–51 Посла на ня гнев ярости Своея, ярость и гнев и скорбь, послание ангелы лютыми. Путесотвори стезю гневу Своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи: и порази всякое первородное в земли египетстей, начаток всякого труда их в селениих Хамовых.
Выражение гнев ярости означает высшую степень гнева Божия, излившегося на египтян, которое потому с еврейского переведено: «послал на них пламень гнева Своего». Слова ярость и гнев и скорбь означают: первое – негодование, как начало и/или первую степень гнева, второе – ярость, как высшую и сильнейшую степень его, и третье – бедствие (скорбь), как последствие посланного на египтян гнева Божия. «Яростию и гневом и скорбию пророк назвал, – по словам блж. Феодорита, – жестокие казни, а лютыми ангелами – служителей казни, лютостию именуя не естественную и не произвольную злобу, но мучительность наказания. То же разумел и Симмах (один из древних переводчиков псалмов); ибо, вместо лютыми ангелы перевел: ангелами мучащими» [6, с. 374], т.е. что Господь послал казнь на египтян через добрых ангелов. В псалме дополнено то, о чем не досказано у Моисея (Исх. 12.29). Выражение: Путесотвори стезю гневу Своему – с еврейского переведено: «Уравнял стезю гневу Своему», т.е. отстранил с пути всякое препятствие (как например, Свое милосердие, любовь к людям), которое могло воспрепятствовать излиться гневу Его на египтян и не охранял (не пощади душ их от смерти. Душами называет жизнь тех египтян, которые обречены были на смерть. Ангелов Божиих, посланных для совершения казней, пророк называет гневом Божиим, как исполнителей сего гнева. Псалмопевец-пророк в речи своей, по-видимому, не следует тому порядку, в каком различные казни египтян описаны у Моисея, а потому, сказав о ниспослании на египтян сильного гнева Божия, повторяет опять то же об истреблении скотов египетских (и скоты их в смерти заключи, что уже выше (в ст. 48) сказал, именно, – что скот их предал Господь Бог моровой язве. Словами 50-го стиха пророк указывает, без сомнения, на ту казнь, которою одновременно поразил Господь и «людей и скотов» (Исх.9:25). А далее, в 51-м стихе, говорит уже о десятой и последней казни, об истреблении первенцев (всякое первородное) в земле египетской, причем первенцев у людей, для отличия от первенцев у животных, называет начатком всякаго труда их, что в переводе с еврейского названо «начатками сил». В перворожденных сыновьях заключается надежда на дальнейшее продолжение рода; они потому и составляют основание, или силу, всякой семьи и целого народа. По другим, начаток означает самое лучшее, самое дорогое. А трудом, говорит Зигабен, называет имущество их, как приобретенное трудом, дети составляют также приобретение (см. Быт.4:1) [7, с. 626]. Селениями Хамовыми названы здесь жилища египтян, или вся земля египетская (Пс.104:23, 27; Пс.105:22): Египет у евреев Мицраим, а Мицраим, основатель Египта, был сын Хама, сына Ноева. Таким образом, вся речь пророка, обращенная к израильтянам и, в частности, к ефремлянам, показывает, как они подражали своим предкам, исшедшим из Египта, в грубой непокорности к Богу и в вероломных отношениях к Нему, как забыли о чудесных казнях, сопровождавших милостивое избавление их Богом от руки гонителя фараона, как Господь послал на египтян пламень гнева Своего и негодование, и ярость, и бедствие, посольство ангелов-мучителей, как уравнял стезю гневу Своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве, как поразил всякого первенца в Египте, начатки сил (от человека до скота) в шатрах Хамовых, или, что то же, в домах египтян.

Пс.77:52–53 И воздвиже яко овцы люди Своя, и возведе я яко стадо в пустыни: и настави я на упование, и не убояшася: и враги их покры море.
Здесь пророк кратко говорит о самом изведении израильтян из Египта. Господь, говорит он, поднял свой народ и повел его как овец и вел его как стадо пустынею, и они первое время шли небоязненно (не убояшася). Моисей повелел евреям твердо уповать на Господа и не приходить в боязнь (Исх.14:4,13–14). И настави я на упование, а врагов их, т.е. египтян, покрыло Чермное море. Пророк, упоминая о сем, дает разуметь, что как тогда неверные иудеи скоро забывали такие величайшие благодеяния Божии, как чудесный исход их из Египта и не менее того чудесное водительство их по пустыням, так и нынешние потомки их вероломно оставили Бога и преогорчевают Его своим неверием и приверженностью к идолопоклонству.

Пс.77:54–55 И введе я в гору святыни Своея, гору сию, юже стяжа десница Его. И изгна от лица их языки, и по жребию даде им (землю) ужем жребодаяния, и всели в селениих их колена Исраилева.
Горою святыни названа здесь, согласно переводу с еврейского, вся вообще Палестина, или та земля Ханаанская, из которой Господь изгнал населявших ее язычников, и, в частности, та гора Сион, которую избрал Господь для обитания на ней святыни Его, т.е. ковчега Завета. Не сами израильтяне, т.е. не своею силою или храбростью завоевали эту землю и эту священную впоследствии гору, а Сам Господь приобрел ее для них (юже стяжа десница Его). Изгнав из этой земли языческие племена (хананеев и хеттеев, евеев, ферезеев и гергесеев, амморреев и иевусеев (Нав.3:10), Господь, чрез Иисуса Навина, разделил ее по жребию, измерив, как обыкновенно делят землю землемерною цепью, или веревкою (ужем жребодаяния), для всех двенадцати колен израильского народа, и поселил их в тех самых городах и селениях, в которых (в селениих их) жили те самые племена.

Пс.77:56–58 И искусиша и преогорчиша Бога Вышняго, и сведений Его не сохраниша: и отвратишася, и отвергошося, якоже и отцы их: превратишася в лук развращен: и прогневаша Его в холмех своих, и во истуканных своих раздражиша Его.
Вошедшие в Ханаанскую землю и поселившиеся в ней израильтяне были не лучше отцев своих, которые искушали и раздражали Бога в пустыне, за что они и получили должную казнь: все они преданы были смерти в пустыне, не увидав земли обетованной. И эти сыновья и потомки их также искушали и огорчали Господа Бога Всевышнего и уставов Его (свидений Его) не сохраняли: стали делать злое перед очами Господа и служили Ваалам и Астартам и другим богам разных языческих народов (Суд.10:6); как отцы их поступали, так и они, – отвратились от Бога и отреклись от Него, подобно своим предкам, сделавшим тельца в пустыне. Как кривой испорченный (развращен) лук не может направлять стрелы в цель, так и развращенный ум их не последует Божественному закону и обращается от благочестия к беззаконию и нечестию. Войдя в общение и дружбу с соседними языческими народами, они стали подражать их злочестию, совершать жертвоприношения на холмах и держать у себя изваянных идолов (истуканных своих): «огорчали Его высотами своими и истуканами своими возбуждали ревность Его» (по пер. с евр.).

Пс.77:59–62 Слыша Бог и презре, и уничижи зело Израиля: и отрину скинию Силомскую, селение еже вселися в человецех: и предаде в плен крепость их, и доброту их в руки врагов: и затвори во оружии люди своя и достояние свое презре.
Выражение: слыша Бог – человекообразное, означающее то же, что: «дошел слух о нечестии израильтян до Бога»; и презре значит «он выразил презрение, негодование»; и уничижи зело – то же, что «подверг крайнему унижению и посрамлению». Здесь пророк упоминает о том печальном событии в жизни израильского народа, когда этот народ, долго пренебрегавший благодеяниями Бога и Его неизреченным долготерпением к его беззакониям, был наказан не только поражением от врагов, воевавших против него, но и тем, что Господь попустил иноплеменникам (филистимлянам) взять в плен ковчег Завета, эту святыню народа, которая долгое время находилась в городе Силоме, в участке колена Ефремова, – отчего и скиния, в которой пребывал ковчег Завета, названа здесь Силомскою (1Цар.4). Хотя Бог не ограничивается каким-либо пространством и местом как невместимый и вездесущий, но Он дал евреям, в знамение Завета, или союза Своего с этим народом, кивот Завета, как бы Свое жилище, селение Свое, в котором жил Он между людьми (еже вселися в человецех). А теперь, чтобы показать глубокое презрение к сему народу и отвращение Свое от него, Он предал в плен эту крепость народа, на которую последний надеялся, как на непоколебимую твердыню, и которая охраняла его, во многих случаях, от бед. Тогда вместе с пленением кивота Господня, этой крепости израильтян, отошла от них и слава (доброта) их в руки врагов, тогда с великою горестью говорили они: «Преселися слава от Израиля, яко взятся кивот Господень» (1Цар.4:21). Тогда Господь предал под меч народ свой (затвори во оружии люди своя), т.е. попустил филистимлянам окружить и погубить евреев, и достояние свое, или – что то же – наследие свое (народ еврейский) презре, т.е. отверг с негодованием.

Пс.77:63–64 Юноши их пояде огнь, и девы их не осетованы Быша: священницы их мечем падоша, и вдовицы их не оплаканы будут.
Под именем огня поядающего здесь выражен сильный гнев Божий, который постиг израильтян в жестоком поражении их со стороны филистимлян, когда в Силоме от меча неприятельского погибло до тридцати тысяч отборного израильского юношества: тогда-то юноши их пояде огнь, тогда же и девы их, за отсутствием юношей, погибших на войне, не были выданы замуж, они потому не осетованы Быша, т.е. «им не воспевали брачных песен» (по пер. с евр.). Во время сей несчастной войны с филистимлянами был поднят из силомской скинии и отнесен на поле сражения кивот Завета, в сопровождении священников Офни и Финееса, сынов Илия первосвященника, которые, по сказанию библейской истории (1Цар.4:10–11), умерли, пораженные мечем неприятеля, в то время как ковчег Завета был взят в плен. Можно думать, что немалое число и других священников в то время мечем падоша, а из оставшихся после них, а также и после погибших в сражении воинов, вдовиц, одни были убиты или померли от печали, другие же отведены в плен, и некому было их оплакивать в опустошенных городах: не оплаканы будут – с еврейского переведено: «не плакали», т.е. будущее поставлено вместо прошедшего.

Пс.77:65–66 И воста яко спя Господь, яко силен и шумен от вина: и порази враги Своя вспять, поношение вечное даде им.
Господь Бог сравнивается здесь с человеком спящим, который, освежившись крепким сном, встает с свежими силами, а также с человеком, напившимся вина и от того находящимся в возбужденном состоянии. Достаточно наказав израильтян попущением на них жестокого поражения от руки филистимлян, Господь восстал как бы от сна и с великою силою устремился на врагов Израиля, как человек, упоенный вином, и как человек, восставший от сна с свежими силами. Хотя филистимляне были врагами израильтян, но они, взяв в плен святыню Израиля – ковчег Завета Господня, тем самым причинили оскорбление Господу и сделались Его врагами, на которых Он теперь восстал и которых жестоко наказал: порази враги Своя вспять, т.е. «поразил врагов Его в тыл, вечному сраму (поношение) предал их» (по пер. с евр.). Под поношением разумеется здесь известная болезнь на седалищах (1Цар.5:9), коей Господь поразил филистимлян за пленение кивота, т.е. те раны, которые они имели на задних частях тела, а «словами порази вспять, – по словам блж. Феодорита, – пророк означает, более приличными словами, ту часть тела, которой нанесена язва» [6, с. 377].

Пс.77:67–69 И отрину селение Иосифово, и колено Ефремово не избра: и избра колено Иудово, гору Сионю, юже возлюби: и созда яко единорога святилище Свое: на земли основа и в век.
Бог наказал евреев чрез филистимлян, которых, в свою очередь, также подверг наказанию за недостойное обращение с Его святыней – кивотом Завета. Но наказание евреев не ограничилось одним поражением их со стороны филистимлян. Господь Бог хотел видимым образом показать Свое неблаговоление к народу Своему за его вероломство и нечестие. Для сего, предав филистимлянам ковчег Завета во временное пленение, Господь тем самым отверг и то место, где доселе находилась Его святыня, – отринул селение Иосифово, т.е. тот город Силом (см. ст. 60), где пребывала скиния Моисеева с ковчегом Завета. Селением Иосифа назван этот город потому, что он находился в колене Ефремовом, происходившем от Ефрема, сына Иосифова, и самое это колено, доселе сильное и богатое, почему оно и преимуществовало пред другими коленами, Господь не избрал, т.е. лишил его тех преимуществ, которыми оно до тех пор пользовалось. Вместо него Господь избрал другое – колено Иудово, и в нем – особую священную (впоследствии) местность, гору Сион, которую Он возлюбил, как получившую с того времени особенное предназначение. Колено Иудово Господь избрал потому, что из него, по пророчеству патриарха Иакова (Быт.49:10), должны были происходить цари избранного народа и Сам Спаситель наш Господь Иисус Христос, вечный Царь царей. А гору Сион возлюбил Он потому, что благоволил создать на ней святилище Свое, предназначил основать на ней вечное жилище Свое. Красоту и величие созданного потом в Иерусалиме храма Божия пророк сравнивает с родом величественного и сильного зверя носорога, или (по-славянски) единорога, у которого один только рог на носу, но красивый и крепкий; таким образом, краткое выражение: созда яко единорога святилище Свое – имело бы такой смысл: Господь создал на сей горе святилище Себе столь прекрасное и величественное, но и единственное, как рог единорога. Поэтому пророк, по словам блж. Феодорита, справедливо единорогу уподобил единый Храм, посвященный Единому Богу [6, с. 378]. Но лучше здесь принять слово единорог в том смысле, какой дается ему переводом с еврейского: «и устроил, как небо, святилище Себе», т.е. небеси подобное, по его величию и красоте, и Господь утвердил его на век (на земли основа и в век). Так как храм Божий, построенный Соломоном в Иерусалиме, близ горы Сиона, был прообразом Церкви Христовой и сам по себе не имел и не мог иметь вечного существования, то, очевидно, пророк говорит в пророческом духе о вечности Церкви Христовой, которую Господь основа в век, и о которой мы так поем в одном из богослужебных песнопений: «Радуйся Сионе святый, Мати церквей, Божие жилище: ты бо приял еси первый оставление грехов воскресением» (Стихира на «Господи воззвах», глас 8-й.).

Пс.77:70–72 И избра Давида раба Своего, и восприят его от стад овчих: от доилиц поят его, пасти Иакова раба Своего, и Израиля достояние Свое. И упасе я в незлобии сердца своего, и в разумех руку своею наставил я есть.
Для богослужения на земле Господь Бог избрал в колене Иудовом гору Сион, а для управления достоянием Его в том же колене Он избрал Давида, сына Иессеева, взятого от овечьих стад, которые он пас. Как младший из пастухов, Давид приставлен был к доилицам, т.е. к овцам, рождавшим и кормившим детей своих, так что и между пастухами он занимал самое низшее место. И вот из такого-то низкого состояния Бог избрал раба Своего Давида пасти, т.е. царствовать, над народом Своим – над Израилем, достоянием Его. И упасе я, т.е. он пас в незлобии сердца своего, царствовал над израильтянами с простотою и кротостью, и незлобием сердца своего, и благоразумными действиями (в разумех руку своею) и распоряжениями мудро управлял подчиненным ему народом.

Таким образом, проследивши все содержание псалма, во всех его выражениях и отдельных изречениях, названных самим составителем его притчами (ст. 2), и достаточно уяснивши себе смысл и значение этих притчей, можно видеть, что он действительно представляет собою поучительную песнь, в которой псалмопевец (как мы видели, современный Давиду пророк Асаф), рассмотрением древнейшей истории народа израильского, от времени исшествия его из Египта до царствования Давида, старается предостеречь своих современников от неверия и непослушания отцов их и побудить к надежде на Бога и соблюдению Закона Божия.

Протоиерей Григорий Разумовский

Комментарии закрыты.